Resultats enquesta

Per preveure com serà Grub al 2050 hem realitzat una enquesta amb 24 preguntes.

A continuació hi ha les preguntes de l’enquesta amb les seves respostes:

BLOC: Dades de la persona que respon l’enquesta

1. Població on vius (104 respostes)

El 26,9% (28 persones) de les persones viuen a Gurb. 

2. Població on treballes os has treballat (95 respostes)

El 32,6% (31 persones) de les persones treballen a Gurb.

3. Franja d’edat (104 respostes) 

El 19,2% de la gent que ens ha respost l’enquesta té entre 45 a 50 anys.

El 25% tenen entre 35 a 44 anys.

4. Ocupació (104 respostes)

El 23,1%  de les persones que ens han respost l’enquesta són estudiants, aquest percentatge esta empatat amb el nombre de gent que es dedica a l’administració.5. Participa activament en la conservació del medi ambient? (104 respostes)

El 57,7 de la gent esta a un nivell 3 de la participació activa en la conservació del medi ambient. Tot i això, podem observar que el 5,8% participa a un nivell 1 de la participació activa en la conservació del medi ambient. 

6. Com ho fas?

66 de les 104 persones ho fa reciclant i, 23 de les 104 intenten no utilitzar gaire plàstic.

7. Quant creus que es va instal·lar la primera indústria dins el territori de Gurb? (104 respostes)

El 37,5% de la gent està a favor de l’opció d’entre els anys 1850 i 1900.

El segon percentatge més alt que podem trobar en l’enquesta és que el 26% de la gent, diu que va ser entre els anys 1900 i 1950.

8. Sabries dir-nos quina va ser? (85 respostes)

El percentatge més alt que trobem, que seria el 37,6% diu que no sap quina va ser aquesta primera indústria. Tot i això, podem veure que la fàbrica més votada amb un 7,1% és la fàbrica malars. 

BLOC: Què preocupa a la gent sobre la indústria a Gurb? 

9. Quina d’aquestes ocupacions us preocupa més? (104 respostes)

El 50% de la gent, sent el percentatge més alt, diu que l’ocupació que més els hi preocupa és l’augment de la indústria i de les emissions contaminants. 

10. Quins aspectes creus que cal millorar del teixit industrial de Gurb? (104 respostes)

El percentatge més alt, que seria el 56,7%, ens indica que els aspectes que cal millorar del teixit industrial de Gurb és que calen més empreses que apostin per les energies renovables. 

11. Què milloraries de Gurb? (104 respostes)

El 51,9% de la població diu que afegirien més serveis públics. El segon percentatge més alt, 44,2%, diu que posarien més zones verdes. Seguidament, amb el 15,4%, diuen que afegirien més supermercats. I el 4,8% de la població diu que s’han d’afegir més indústries.

12. Què és el que més li preocupa sobre la indústria de Gurb?

29/104 persones els hi preocupa la contaminació.

13. Perquè? (65 persones)

La resposta de 22 persones és la contaminació ì el medi ambient.

14. Creus que s’ha de disminuir la contaminació de les indústries de Gurb? (104 respostes)

El 85,6% de la gent pensa que sí, el 12,5% que no i l’1,9% no ho sap.

15. De l’1 al 10, quanta por tens que la zona industrial es “mengi” la zona urbana? (104 respostes)

El 21,2% de la població vota que, sobre 10, té un 8 de por de que la zona industrial es «mengi» la zona urbana. 

16. Creus que l’augment de la població va de la mà de l’augment de la industrialització? (104 respostes)

El percentatge més alt amb, un 59,6% diu que sí, el 27,9% de la gent que ha respost l’enquesta diu que no i el 12,5% que no ho sap. 

17. Creus que Casa Tarradellas es “menjarà” les altres empreses? (104 respostes)

El 35,7% de la gent diu que si, i el mateix percentatge de persones pensen que no. El 25% no ho saben. 

BLOC: Com serà la indústria de Gurb el 2050?

18. Creus que el canvi climàtic afectarà a la indústria de Gurb (sent 1 molt i 5 poc)? (104 respostes)

El 33,7% de la gent es mantenen a la meitat dels nivells, que és el 3. 

19. Com? (104 respostes)

El 52,9% de les persones pensen que el sector primari (el camp), anirà desapareixent.

Gráfico de respuestas de formularios. Título de la pregunta: Com?. Número de respuestas: 104 respuestas.

20. Com creus que evolucionarà el teixit econòmic de Gurb? (104 persones)

El 43,3% de les persones diuen que les indústries estaran més automatitzades. El 40,4% diu que el sector primària tendirà a desaparèixer. I el 33,7% diuen que les industries faran servir energies renovables. 

21. Quin tipus de indústria creus que predominarà a Gurb el 2050? (104 respostes)

El 55,8% de la gent diu que la indústria alimentària és la que predominarà a Gurb el 2050.

22. Quin creus que serà el nivell de industrialització de Gurb el 2050? (104 respostes)

El 63,5% de la població diu que hi haurà més indústria que actualment, però menys llocs de treball. 

23. Quina és la teva màxima preocupació quan penses en el 2050? (104 respostes)

El 68,3% de la població diuen que la seva màxima preocupació és la contaminació i el canvi climàtic.


24. Quin d’aquests futurs veus més probable pel 2050? (104 respostes) 

El 59,6% de les persones diu que tot estarà informatitzat i funcionarà sol (les cases, les indústries, els transports, etc). Una dada interessant és que el 4,8% diu que els cotxes volaran. 

Totes les imatges d’aquest apartat han estat extretes de la següent font:
Font: Enquesta creada per nosaltres. Com serà Gurb el 2050?